Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS

WWW.MASSI.LT

 

Massi sp. z o.o. gerbia ir laikosi Vartotojų privatumo politikos. Žemiau rasite informaciją apie tai kaip yra kaupiama, saugoma ir panaudojama informacija apie Parduotuvės www.massi.lt Vartotojus bei kokiu būdu rūpinamės Vartotojų asmeninių duomenų apsauga.

 

§ 1.

Apibrėžimai

 

Toliau minimų sąvokų, panaudotų Nuostatų tekste, reikšmė yra sekanti:

 1. Administratorius - Uždaroji Akcinė Bendrovė Massi, kurios buveinė yra Varšuvoje, adresu: Białuty 33B, 05-870 Białuty, įrašyta į Įmonių registrą, kuris yra vadovaujamas Varšuvos miesto Apygardos Teismo, Nacionalinio Teismo registro XIV komercinis skyrius, KRS numeris 0000490541, Įm.k.: 147041249, PVM: 1182095862, įstatinis kapitalas 150.000,00 zł visiškai įmokėtas, el.pašto adresas: info@massi.lt.
 2. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie identifikuotą ar galimą identifikuoti fizinį asmenį besinaudojantį Parduotuve.
 3. El.Paštas- elektroninio pašto adresas.
 4. Slaptažodis- raidinių ir skaitinių simbolių eilutė reikalinga Klientui identifikuoti norint prisijungti prie paskyros.
 5. Paskyra - informacijos rinkinys, kuris yra saugomas informacinėje sistemoje ir susijęs su konkrečiu Klientu ir jo teikiamais Užsakymais, o prisijungimas prie kurio reikalauja Vartotojo vardo ir Slaptažodžio.
 6. Vartotojo vardas - Kliento el.pašto adresas, kuris yra naudojamas registracijos procese ir naudojimosi Paskyra metu.
 7. Privatumo ir slapukų politika- dokumentas nurodantis Parduotuvės duomenų rinkimo tikslus ir taisykles, kurios yra būtinos, kad Pardavėjas galėtų teikti paslaugas, o taip pat jas saugoti ir leisti prieigą prie informacijos Kliento įrenginiuose slapukų pagalba, kurie leidžia naudotis elektroninėmis Administratoriaus paslaugomis.
 8. Nuostatos - elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, sudarytos remiantis Europos Sąjungos nuostatomis dėl elektroninių paslaugų teikimo ir nurodančios Administratoriaus paslaugų teikimo Parduotuvėje sąlygas, esančias šiuo adresu: https://massi.lt/pirkimo-taisykles.
 9. Parduotuvė - žiniatinklio programų sistema, sudaranti statinių ir dinaminių dokumentų rinkinį, kuriame yra failai, įskaitant grafinius elementus, skriptus ir kitus elementus, susijusius su tarpusavio santykiais, prieinami domene massi.lt
 10. Paslaugos - paslaugos, kurias teikia Administratorius, naudodamas prietaisus, skirtus elektroniniam duomenų apdorojimui ir saugojimui per Parduotuvę, nurodytos Nuostatuose.
 11. Vartotojas - subjektas, naudojantis Parduotuvės Administratoriaus Paslaugas, esantis fiziniu asmeniu, privalantis laikytis Nuostatų.

 

§ 2.

Asmeniniai duomenys

 

 1. Norint užsiregistruoti Parduotuvėje, būtina pateikti šiuos duomenis:
 • vardą ir pavardę,
 • adresą,
 • telefono numerį,
 • el.pašto adresą.
 1. Vartotojas gali pateikti papildomų duomenų, tokių kaip:
 • PVM
 • Įmonės kodą
 1. Visi asmeniniai duomenys yra renkami, saugomi ir apdorojami Parduotuvėje. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, asmens duomenų teikimas yra savanoriškas.
 2. Pateikti duomenys yra saugomi nuo trečiųjų šalių prieigos ir Administratoriaus naudojami tik palaikant būtinąjį, kaip paslaugos dalį, ryšį su Vartotojais.

 

§ 3.

Subjektas tvarkantis asmens duomenis

 

Vartotojų asmens duomenis administruoja Administratorius, kuris per Parduotuvę Vartotojams parduoda tam tikras prekes, kurios yra Administratoriaus asortimente.

 

§ 4.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

 1. Asmens duomenis renka, saugo ir naudoja Administratorius savanorišku Vartotojų, su kuriais jie susiję, sutikimu, laikydamiesi įstatymų ir atitinkamų procedūrų bei užtikrindami jų saugumą.
 2. Vartotojo asmens duomenys pateikiami savanoriškai ir yra būtini, norint pirkti ir naudotis Administratoriaus elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, kurios reikalauja pateikti asmens duomenis.
 3. Administratorius asmens duomenis apdoroja tokiais tikslais:
 • užsakymų vykdomų Parduotuvėje tvarkymui,
 • skundų tvarkymui,
 • galimų pretenzijų ar reikalavimų prieš juos nustatymui ir vykdymui,
 • Administratoriaus rinkodaros tikslams susijusiems su savanorišku naujienlaiškio įgyvendinimu.
 1. Asmens duomenys apdorojami tik aukščiau nurodytų paslaugų teikimo laikotarpiu.

 

§5.

Teisė gauti savo asmens duomenis, juos koreguoti ir ištrinti

 

 1. Vartotojas turi teisę į:
 • sutikimo apdoroti asmens duomenis atšaukimą,
 • prieigą prie asmens duomenų,
 • asmens duomenų taisymą (koregavimą),
 • asmens duomenų ištrynimą („teisė būti pamirštam“),
 • asmens duomenų apdorojimo apribojimus,
 • duomenų perdavimą kitam asmens duomenis tvarkančiam subjektui.
 1. Kiekvienas asmuo, sutikęs apdoroti savo asmens duomenis naudodamasis Parduotuvėje esančiomis paslaugomis ir programomis, gali pateikti atitinkamą prašymą vienu iš šių būdų:
 • siunčiant atitinkamą el. laišką su atsisakymu Administratoriaus adresu arba
 • siunčiant registruotą laišką su atsisakymu paštu Administratoriaus adresu, arba
 • siunčiant atitinkamą el. laišką su atsisakymu Administratoriaus adresu arba
 • siunčiant registruotą laišką su atsisakymu paštu šiuo adresu: Massi sp. z o.o., Białuty 33B, 05-870 Białuty.

 

§ 6.

Skundas priežiūros institucijai

 

Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

§7.

Dalijimasis asmens duomenimis

 

 1. Administratorius neperduoda - neparduoda ir jokiu būdu neskolina surinktų Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Administratorių ir sekančioje pastraipoje išvardytus subjektus.
 2. Vartotojų asmens duomenys gali būti patikėti pagal atskiras sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo patikėjimo subjektams, tvarkantiems duomenis Administratoriaus vardu, dalyvaujantiems teikiant Administratoriaus siūlomas paslaugas:
  • aptarnaujant teleinformatyvines Administratoriaus sistemas arba teikiant IRT įrankius,
  • subjektams teikiantiems patariamąsias, konsultavimo, audito, teisines, mokesčių ir apskaitos paslaugas Administratoriui, veikiančiam Administratoriaus vardu,
  • kitiems subjektams, bendradarbiaujantiems su Administratoriumi.
 3. Patikėdamas asmens duomenis aukščiau išvardytiems subjektams, Administratorius reikalauja, kad kiekvienas subjektas išlaikytų informacijos konfidencialumą ir saugumą, o tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį taikytų bent jau tokiu lygiu, kokį suteikia Administratorius.
 4. Administratorius gali nuspręsti perduoti duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų tik tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

 

§8.

Slapukai

 

 1. Parduotuvė automatišku būdu nerenka jokios informacijos, išskyrus informaciją, esančią slapukuose. Slapukų failai - tai IT duomenys, tekstiniai failai, kurie yra saugomi galutiniame Parduotuvės vartotojo įrenginyje (pvz. kompiuteryje, mobiliajame telefone) ir yra skirti naudoti svetainėse bei leidžia perskaityti jame esančią informaciją tik juos sukūrusiame serveryje.
 2. Administratorius naudoja slapukus šiais tikslais:
 • Parduotuvės svetainių turinio pritaikymui pagal Vartotojo pageidavimus ir svetainių naudojimo optimizavimui; šie failai leidžia atpažinti Parduotuvės Vartotojo įrenginį ir tinkamai parodyti svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams,
 • statistikos kūrimui, kuri padeda suprasti, kaip Parduotuvės Vartotojai naudojasi svetaine, o tai leidžia pagerinti jos struktūrą ir turinį,
 • Parduotuvės Vartotojo sesijos (prisijungus) palaikymui, kurios dėka Vartotojas neprivalo iš naujo įvesti Prisijungimo vardo ir Slaptažodžio kiekviename sekančiame puslapyje,
 • įvykusios sąveikos prisiminimui, pvz. atsakymų, pateiktų internetinėse apklausose,
 • Vartotojų reklaminio turinio teikimui, labiau pritaikytam jų interesams.
 1. Parduotuvėje naudojami du pagrindiniai slapukų tipai:
 • sesijiniai (session cookies) slapukai, laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės ar programinės įrangos (žiniatinklio naršyklės) išjungimo,
 • nuolatiniai (persistent cookies) slapukų failai, saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje slapuko failo parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrins.
 1. Atsižvelgiant į slapukų paskirtį Parduotuvėje gali būti naudojami šie slapukų tipai:
 • būtini slapukai, leidžiantys naudotis paslaugomis, prieinamomis Parduotuvėje, pvz. autentifikavimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikalingas autentifikavimas,
 • slapukai, naudojami saugumui užtikrinti, pvz. naudojami sukčiavimui, autentifikavimo srityje, nustatyti,
 • našumo slapukai, leidžiantys rinkti informaciją apie Parduotuvės svetainės naudojimą,
 • funkciniai slapukai, leidžiantys „prisiminti“ Vartotojo pasirinktus nustatymus ir pritaikyti sąsają, pvz. atsižvelgiant į pasirinktą kalbą ar regioną, iš kurio kilęs Vartotojas, šrifto dydį, svetainės išvaizdą,
 • statistiniai, naudojami skaičiuojant statistiką svetainėse,
 • reklaminiai slapukai, leidžiantys pristatyti reklaminį turinį Vartotojams, labiau pritaikytiems jų interesams.
 1. Vartotojas gali duoti sutikimą, kad Parduotuvės slapukai būtų saugomi jo galutiniame įrenginyje, pakeičiant programinės įrangos, įdiegtos jo naudojamame telekomunikacijų galiniame įrenginyje, nustatymus.
 2. Svetainių naršymui naudojama programinė įranga (žiniatinklio naršyklė) leidžia slapukus, pagal numatytuosius nustatymus, saugoti Vartotojo galutiniame įrenginyje.
 3. Parduotuvės Vartotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus.
 4. Šie nustatymai gali būti pakeisti taip, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų naudojimas žiniatinklio naršyklės nustatymuose arba informuojama apie kiekvieną jų paskelbimą Vartotojo įrenginyje.
 5. Išsami informacija apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus pateikiama programinės įrangos (žiniatinklio naršyklės) nustatymuose. Slapukų naudojimo apribojimai gali paveikti kai kurias Parduotuvės svetainėse esančias funkcijas.

 

§9.

Galutinės nuostatos

 

 1. Privatumo politikos ir slapukų turinys Parduotuvės Vartotojams nemokamai prieinamas Parduotuvės svetainėje tokiu būdu, kad Vartotojas galėtų gauti, atgaminti, įrašyti ir saugoti dokumento turinį prieš pradedant naudotis Parduotuvės paslaugomis.
 2. Administratorius turi teisę blokuoti prieigą prie Parduotuvės ar jos dalies dėl svarbių priežasčių, įskaitant, pažeidimus naudojantis Parduotuve arba atsiradus aplinkybėms, galinčioms pakenkti Vartotojui ar Administratoriui.
 3. Jei atskiros privatumo ir slapukų politikos nuostatos laikomos negaliojančiomis arba neveiksmingomis, tam tikros nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Administratorius dės pastangas, kad negaliojančias ar neveiksmingas nuostatas pakeistų naujos, teisiškai galiojančios nuostatos.
 4. Atsižvelgiant į Parduotuvėje pateiktą informaciją, kuri buvo įtraukta ar pateikta trečiųjų šalių, Administratorius neatsako už šios informacijos aktualumą, tikslumą ar išsamumą, taip pat už jos naudingumą bet kokiems Vartotojo veiksmams.
 5. Be to, Administratorius neatsako už tai, kad Vartotojas naudojasi Parduotuve tokiu būdu, kuris neatitinka Privatumo ir slapukų politikos nuostatų, Nuostatų nutarimų, taikytinų įstatymų ar Administratoriaus ir Vartotojo sutarčių nuostatų.
 6. Vartotojas yra atsakingas už visas pasekmes, atsirandančias dėl netinkamo Vartotojo užpildytų formų esančių Parduotuvėje, visų pirma dėl neteisingų ar melagingų duomenų pateikimo.
 7. Privatumo ir slapukų politikos nutarimai neturi įtakos Vartotojams turintiems galimybę remtis privalomomis įstatymų nuostatomis, reglamentuojančiomis vartotojų teisių apsaugą.
 8. Klausimams, kuriems netaikoma privatumo ir slapukų politika, taikomos Europos Sąjungos įstatymų nuostatos, įskaitant įstatymą dėl elektroninių paslaugų teikimo, taip pat kitus taikomus įstatymų reglamentus.
 9. Ginčus, kylančius dėl privatumo ir slapukų politikos aiškinimo ar įgyvendinimo, spręs teismas, kuris yra kompetentingas atsižvelgiant į Administratoriaus būstinę, vadovaudamasis įstatymais.
 10. Administratorius pasilieka teisę keisti privatumo ir slapukų politiką. Pakeitimai skelbiami Parduotuvėje ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki jų įsigaliojimo.
 11. Ši privatumo ir slapukų politika keičia visas iki šiol buvusias privatumo ir slapukų politikas.

 

Priminti slaptažodį Registruotis
Naujausios prekės
Massi laisvai pastatoma vonia „ARCHE 170"
Massi laisvai pastatoma vonia „ARCHE 170"
1 150,21 €
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX 90 GOLD“
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX 90 GOLD“
262,25 €
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX“ 80 GOLD
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX“ 80 GOLD
279,34 €
aukštyn
Shop is in view mode
Žiūrėti pilną svetainės vaizdą
Sklep internetowy Shoper.pl